Menu

Jozef Lettrich

Slovenský advokát, politik, předválečný představitel agrární strany, účastník druhého odboje, poválečný předseda Slovenské národní rady (SNR), Demokratické strany a poslanec Národního shromáždění (NS), poúnorový exulant a představitel protikomunistického odboje.

Životopis

V roce 1929 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a poté působil jako soudní úředník. V letech 1931−1935 byl advokátním koncipientem ve Zvolenu a následně do roku 1937 vykonával zaměstnání právního referenta Slovenské všeobecné úvěrové banky. Stal se stoupencem Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu („agrárníci“) a ve 30. letech patřil ke stranickému křídlu prosazujícímu linii tzv. slovenského regionalismu. Působil jako předseda Sdružení slovenských agrárních akademiků a místopředseda Ústředního svazu agrárních akademiků. Od roku 1937 pracoval jako tajemník Rolnické osvěty a přednosta Svazu rolnických vzájemných pokladen. V období po vzniku samostatného Slovenského státu a okupaci českých zemí v březnu 1939 se zapojil do protifašistického odboje (skupiny Demec, Flóra), za což byl v letech 1939 a 1941 uvězněn. V letech 1941−1944 pracoval jako advokát a zároveň byl dál aktivní v odboji, přičemž se stal jedním ze signatářů Vánoční dohody o spojení občanského a komunistického odboje. Během Slovenského národního povstání byl od září 1944 členem předsednictva Slovenské národní rady (SNR) a pověřencem pro školství a osvětu. Po okupaci působil v letech 1945−1948 jako předseda Demokratické strany, předseda SNR a poslanec Národního shromáždění (NS). Po únorovém politickém převratu v roce 1948 byl donucen rezignovat na politické funkce a v březnu téhož roku uprchnul do exilu.
V zahraničí dále organizoval Demokratickou stranu, přičemž působil jako redaktor a vydavatel jejího periodika Čas (1949−1959), a také se zapojil do protikomunistického odboje coby místopředseda Rady svobodného Československa (RSČ). Po rozkolu v RSČ vytvořil Výbor svobodného Československa, jehož se stal předsedou. Stál také u zrodu Stálé konference slovenských demokratických exulantů, sídlící v Torontu, jejímž předsedou byl až do své smrti.

Prameny

Archiv Poslanecké sněmovny - f. Poslanci a senátoři Národního a Federálního shromáždění, inv. č. 1509.

K dalšímu čtení

MINÁČ, Vladimír a kol.: Slovenský biografický slovník. III. zväzok K−L. Martin: Matica slovenská, 1989, s. 393−394. TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. II. díl K–P. Praha – Litomyšl: Petr Meissner – Paseka, 1999, s. 268.
Narození:
17. 6. 1905
Turčianske Teplice-Diviaky (okr. Martin), Slovensko
Úmrtí:
29. 11. 1968
New York (USA)
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
slovenská